SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1898844
Historia O szkole Prawa i obowiązki ucznia Nasz Patron Hymn szkoły

O szkole

Historia

Rys Historyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgorzelcu

W tym roku szkoła nasza obchodzi 60 lecie istnienia, jest okazja, aby przypomnieć, jakie były początki, jak szkoła się rozwijała, i co przez te pół wieku w życiu naszej placówki wydarzyło się istotnego.Pod koniec XIX wieku władze niemieckie wybudowały „nowe koszary”, które do roku 1945 były siedzibą wojsk. Po wyzwoleniu miasta opuszczone koszary zagospodarowane zostały również przez formację Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Siedziba ta służyła WOP do roku 1956. W tym też roku decyzją dowództwa budynek koszarowy został oddany na szkołę dla dzieci miasta Zgorzelca.

W kronice szkolnej zanotowano w czerwcu 1956 r.: dowództwo Wojsk Ochrony Pogranicza oddaje swój budynek na szkołę podstawową dla dzieci miasta Zgorzelca.

Głównymi, inicjatorami powstania szkoły byli:

Inspektor Wydziału Oświaty -                             p. Olchowy

Ówczesny Sekretarz KP PZPR -                        p. Masłowski

Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej       p. Feliński

Samo przekazanie budynku nastąpiło rok przed rozpoczęciem pracy dydaktycznej placówki, gdyż konieczne było przystosowanie istniejących pomieszczeń, po wojskowych, do potrzeb i działalności sal lekcyjnych.

Choć obecna placówka boryka się z problemami różnego rodzaju to nawet nie można porównywać ich z ówczesnymi. Jednym z wielu problemów szkoły był brak wyposażenia, a rok 1956 to jedynie wielkie chęci do nauki. Przystosowanie sal lekcyjnych odbyło się przez wyburzenie ścianek działowych, które dzieliły budynek na małe izby żołnierskie.

W lipcu i sierpniu 1956 roku kierownikiem szkoły została pani Maria Radwany, która wśród gruzów, przy małym żołnierskim stoliku dokonywała pierwszych zapisów na rok szkolny 1956 – 1957.

Łączna liczba uczniów w pierwszym roku nauki wynosiła 358.

Pierwszych uczniów uczyli nauczyciele w następującym składzie:

Kierownik Szkoły – p. Maria Radwany

Z-ca Kier. Szkoły – p. Stefania Twerdochlib

- p Jadwiga Masłowska

- p. Katarzyna Kamionka

- p. Maria Bugajska

- p. Aniela Piróg

Ta niewielka grupa nauczycieli nie posiadała nic oprócz swoich umiejętności, rąk do pracy i wielkiego zaangażowania. Jak już wspomnieliśmy wyposażenie ówczesnej szkoły było ubogie, a w zasadzie nie było nic. Władze miasta i wojsko pomogły w zorganizowaniu podstawowego sprzętu. Udało się zdobyć różnego rodzaju i rozmiaru ławki i krzesełka.

W taki oto sposób 3 września 1956 roku rozpoczęto naukę i pracę w: 

Szkole Ogólnokształcącej

Stopnia Podstawowego

w Zgorzelcu

 

Rok szkolny 1957 – 1958 to już z pewnością nie prowizoryczna praca placówki, ale uporządkowana szkoła.

Jak wynika z pierwszego protokołu organizacyjnego szkoły na rok 1957 – 1958, szkoła zwiększyła liczbę uczniów, co pociągnęło za sobą zwiększenie liczby oddziałów oraz kadry nauczycielskiej.

Powstało 16 oddziałów, w których uczyło się już 478 uczniów.

9 maja 1957 roku, kierownik szkoły p. Maria Radwany zatwierdziła w protokole następujące zarządzenia:

-   Podzielenie  Zgorzelca na obwody zamieszkania uczniów (szkolne)

-          Przyznanie pomocy naukowych

-          Przyznanie dodatkowych etatów dla nowych nauczycieli.

12 czerwca 1957 roku Kierownik Wydziału Oświaty p. Teodor Łuczka zatwierdził nowe etaty dla nauczycieli, oraz co jest bardzo istotne 2 etaty dla nauczycieli w klasach macedońskich.

Do grona pedagogicznego dołączyły:

- p. Brzozowska Albina

- p. Fedyna Czesława

Szkoła nasza kształciła od początku dzieci, ale wspaniałą kartą w naszej historii jest kształcenie mniejszości greckiej. Ludzie, którzy zmuszeni byli do ucieczki ze swojego kraju, w Zgorzelcu odnaleźli nowe domy a ich dzieci nowych przyjaciół i nową szkołę. Pierwsze 2 klasy macedońskie zostały utworzone w roku 1957.

Klasa I c w liczbie 35 uczniów greckich

Klasa II d w liczbie 25 uczniów greckich

Przyznane etaty dla nauczycieli tych klas z pewnością pozwoliły na szybszą aklimatyzację dzieci w nowym środowisku, przyśpieszyło to tez asymilację z dziećmi polskimi. Należy dodać, iż w klasach tych zajęcia odbywały się w języku greckim.

Rok 1958 to szczególny czas w historii naszej szkoły. Po raz pierwszy mury szkoły opuszczają absolwenci pierwszego naboru i choć rozpoczęli naukę w innych szkołach, to jednak świadectwo szkolne odebrali w Szkole Podstawowej nr 3.

Kolejne lata to coraz aktywniejsza działalność   młodzieży. W większym stopniu rozpoczęto organizowanie czasu wolnego właśnie dla młodzieży.

 -   Powstaje pierwszy Zespół Pieśni i Tańca.

 - Do działalności szkoły włącza się Komitet Rodzicielski, na czele, którego staje (jako organizator) nauczycielka,

p. Zofia Kowalska – Gaj, a jednym z pierwszych przedstawicieli został pan Władysław Konieczny.

 W latach 1958 – 1959 szkoła przeżywa niestety problemy infrastrukturalne, które spowodowane były rosnącą liczbą uczniów oraz funkcjonowaniem szkoły wieczorowej dla dorosłych. Spowodowało to wystąpienie Kierownika Szkoły (20 maja 1958 roku) o przeniesienie szkoły wieczorowej i klas macedońskich. do innego budynku Po prostu mury stawały się coraz ciaśniejsze a wyż demograficzny miał dopiero nadejść.

            W latach 1959 – 1960 w życiu szkoły pojawiają się pierwsze koła zainteresowań oraz grupa ZHP, która zaczęła regularnie spotykać się na terenie szkoły. Harcerze odgrywali wielką rolę w życiu szkoły jak również miasta. Odpowiedzialni byli za porządkowanie zieleni w okolicy szkoły a także zajmowali się pracami w różnych innych sytuacjach.

            Należy wspomnieć, że obok działalności oświatowej dla dzieci, szkoła prowadziła również oddziały skierowane dla osób dorosłych., Klasy wieczorowe pracowały z uczniami dorosłymi. Sytuacja, w jakiej znajdowała się Polska po II wojnie światowej kształtowała ówczesnych obywateli. W wyniku walki z analfabetyzmem powstawały w szkołach podstawowych podobne oddziały.

            10 lat po objęciu przez p. Marię Radwany funkcji kierownika szkoły nadszedł czas na zmiany. W 1967 roku nowym kierownikiem szkoły została p. Józefa Różyło a zastępcą p.Wacława Stupiak. Pierwsze dziesięć lat działalności szkoły minęło na budowaniu fundamentów, podstaw szkoły. W wyniku ciągłych zmian, wzrostu zaludnienia miasta, co było spowodowane powstawaniem kolejnych dużych zakładów przemysłowych, i ciągłym problemem z I budynkiem pokoszarowym decyzją Inspektora Oświaty. Szkoła Podstawowa nr 3 w Zgorzelcu została przeniesiona w roku 1968 do drugiego budynku sąsiadującego z pierwszym. Budynek ten służy do dnia dzisiejszego jako Szkoła Podstawowa nr 3. Stary budynek został przekazany na Technikum Ekonomiczne, które nie potrzebowało tak dużej powierzchni. Przeniesienie szkoły było z pewnością konieczne, czego dowodem jest protokół organizacyjny z lat 1970 -1971, który informuje, że w szkole uczy się 1396 uczniów!

         W związku z tak dużą liczbą dzieci, szkoła musiała również poprawić warunki dydaktyczne. Przenosiny wymagały od wszystkich wielkiego poświęcenia,  zaangażowania i kolejnej potężnej pracy. Nowy budynek został wyposażony w nowy sprzęt a z myślą o zdrowiu uczących się w niej dzieci utworzono stołówkę szkolną, która zapewniła dzieciom codzienne obiady.

W tym samym roku tj. 1968 utworzono również Ośrodek Szkolno – Wychowawczy i umieszczono go na najwyższym piętrze budynku. 70 pierwszych wychowanków odnalazło dach nad głową, nowy dom a co najważniejsze ciepło rodzinne. I choć nie zastąpiło to prawdziwego domu dzieci mogły się poczuć bezpiecznie. Od tego też roku w historii naszej szkoły nierozerwalnie do roku 2001 wyżej wspomniany ośrodek istnieje razem ze szkoła.

W 1971 roku kolejnym ważnym wydarzeniem było oddanie do użytku pierwszego asfaltowego boiska szkolnego, co dało szansę efektywniejszej pracy nauczycielom wychowania fizycznego. Ułatwiło pracę zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach pozalekcyjnych jak chociażby, SKS-ach.

Reformy edukacyjne w latach 70 zmieniły w istotny sposób obraz szkoły. Placówka nie miała problemów z materiałami do zajęć, rozwijały się koła zainteresowań, powstały pracownie przedmiotowe a uczniowie brali udział w konkursach, co pociąga za sobą pojawienie się pierwszych laureatów wszelakich konkursów.

W 1979 roku szkoła zostaje oceniona przez władze administracyjne bardzo wysoko. Na podstawie egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych wyłoniono przodujące szkoły w województwie, SP3 zostaje sklasyfikowana na miejscu 17. Podobnie w roku 1999 SP3 była w pierwszej dziesiątce wszystkich szkół dawnego województwa jeleniogórskiego.

Najważniejszym momentem w życiu każdej szkoły jest nadanie jej imienia. Nasza szkoła  25 kwietnia 1980  również przeżywała wielkie święto-szkole nadano imię Janusza Korczaka.

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
    ul. Armii Krajowej 10a
    59-900 Zgorzelec
    e-mail
    szkolpod3@wp.pl
  • 75-77 52 369

Galeria zdjęć