SPIS TREŚCI

liczba odwiedzin: 1372572

BIP SP 3

Regulamin organizacyjny SP3

                             REGULAMIN ORGANIZACYJNY
                                                                        Szkoły Podstawowej nr 3  w Zgorzelcu

 

SPIS TREŚCI

 

 

   ROZDZIAŁ   I      Przepisy ogólne……………………………………………………….str.   2

   ROZDZIAŁ  II      Kierowanie pracą Szkoły Podstawowej Nr 3 ……………….  ….str.   3

   ROZDZIAŁ  III     Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej Nr 3 ……………str.   6

   ROZDZIAŁ  IV     Wspólne zadania dla jednostek organizacyjnych……………...str.   6

   ROZDZIAŁ  V      Zakresy działania jednostek organizacyjnych ……………….   str.   8

   ROZDZIAŁ  VI     Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach…… str.  15

   ROZDZIAŁ  VII    Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji……….   str.  21

   ROZDZIAŁ  VIII   Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków…  str.  22

   ROZDZIAŁ  IX     Tryb wykonywania kontroli ……………………………………….. str.  23 

   ROZDZIAŁ  X      Przepisy końcowe  …………………………………………………. str.  25

 

 

 

 

ROZDZIAŁ   I

Przepisy ogólne

                                       

§ 1.

 1.  Regulamin Organizacyjny Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania, kierowania,  sprawowania nadzoru , a także  zakresy zadań jednostek organizacyjnych oraz wykaz zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.

 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)  dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu;

2)  statucie - należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Zgorzelcu;

3)  ustawie  - należy przez to rozumieć ustawę z ustawę z dnia 7 września 1991                        o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256 , poz. 2572 ze zm.[1] );

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej  Nr 3.

8)  pracowniku samorządowym - należy przez to rozumieć pracowników szkoły;

9)  szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową  Nr 3 w Zgorzelcu.

 

§ 2.

1.  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zgorzelcu jest jednostką budżetową, powołaną do wykonywania przynależnych zadań publicznych określonych przepisami prawa:

1)    oświatowego;

2)    powszechnie obowiązującego;

3)    przejętych w drodze porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej;

4)    wewnatrzszkolnego.

2.  Siedzibą Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu jest budynek przy ulicy Armii Krajowej nr

     10 a.

3.  Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta Zgorzelec.

 

§ 3.

 

  Podstawą prawną działania Szkoły Podstawowej Nr 3  w Zgorzelcu   są:

1)    akt założycielski Szkoły Podstawowej Nr 3 w …… z dnia ………. wydany przez …………………;

2)    Statut   Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu

 

§ 4.

 

1. Akty wewnątrzszkolne , o których mowa w  §  2 ust. 1 pkt 4 , wydawane są w formie pisemnej przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  Nr 3, Dyrektora szkoły, lub z jego upoważnienia przez inne osoby, a także na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.

 1. 2.     Aktami  wewnątrzszkolnymi są;

1)      uchwały Rady Pedagogicznej;

2)      zarządzenia Dyrektora szkoły;

3)      decyzje administracyjne;

4)      obwieszczenia;

5)      komunikaty;

6)      pisma okólne.

 1. 3.     Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w §3 pkt. 6 ustęp b, c, e, statutu szkoły.
 2. 4.     Zarządzenia dyrektora szkoły regulują zasadnicze dla szkoły sprawy wymagające trwałego unormowania.
 3. 5.     Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania jest ściśle określony.
 4. 6.     Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu szkoły.
 5. 7.     Pisma okólne powiadamiają o czymś , co nie wchodzi w zakres zarządzeń i decyzji, a jest istotne dla sprawnego funkcjonowania szkoły.
 6. 8.     Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i uczniów informacje o bieżącej działalności szkoły.

 

§ 5.

 

 

1. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi  

      starszy referent szkoły.

 1. 2.     Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzszkolnych prowadzi starszy referent szkoły.
 2. 3.      Jednostki organizacyjne zobowiązane są do gromadzenia  aktów resortowych dotyczących działania danej  jednostki  oraz aktów  wewnatrzszkolnych ich dotyczących. 

 

§ 6.

 

  1. szkoła Podstawowa Nr 3 jest jednostką budżetową , której gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ).

     2. Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miasta Zgorzelec.

     3. Szkoła pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu Miasta.

     4. Szkoła prowadzi rachunkowość w oparciu o obowiązujące przepisy i sporządza na ich podstawie sprawozdawczość finansową.

     5.  Dyrektor szkoły odpowiada za dyscyplinę budżetową. 

 

 

 ROZDZIAŁ II
Kierowanie pracą Szkoły Podstawowej Nr 3

§ 7.

Funkcjonowanie szkoły opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

§ 8.

1. Dyrektor szkoły pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej.

2.  Dyrektor szkoły kieruje pracą szkoły przy pomocy zastępców dyrektora i pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.

3.  Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników szkoły .

§ 9.

1. Zakresy zadań zastępców dyrektora i osób pełniących funkcje kierownicze w szkole       określa dyrektor szkoły na piśmie w formie zadań , uprawnień i obowiązków.

2.  W czasie nieobecności dyrektora szkoły obowiązki jego pełni zastępca dyrektora.

§ 10.

 Dyrektor szkoły współpracuje i współdziała z osobami zajmujące kierownicze stanowiska w szkole, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz koordynuje funkcjonowanie komórek organizacyjnych szkoły w  zakresie realizacji aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora, Radę Pedagogiczną, organ prowadzący i nadzorujący szkołę.

§ 11.

1. Zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w szkole odpowiadają za:

1)   terminową i prawidłową realizację zadań i kompetencji podległych pracowników;

2)   organizację i skuteczność pracy podległych pracowników;

3)   przygotowanie i realizację zarządzeń i decyzji dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz aktów prawnych wydanych przez organ prowadzący , nadzorujący , a także instytucje upoważnione do nadzoru i kontroli.

2.  Za realizację wyżej wymienionych zadań zastępcy dyrektora i osoby zajmujące kierownicze stanowiska  odpowiadają bezpośrednio przed dyrektorem szkoły.

 

§ 12.

Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska, o których mowa w § 14 podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i  kompetencji Dyrektora szkoły, a także wydają decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrębnych upoważnień Dyrektora.

§ 13.

1. Dyrektor szkoły :

1)      kieruje szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego;

2)      jest pracodawcą dla wszystkich pracowników szkoły;

3)      jest organem nadzoru pedagogicznego;

4)      jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5)      wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

2. Zadania dyrektora szkoły: 

1)      kierowanie szkołą i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2)      tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych szkoły;

3)      sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)      współpraca z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim;

5)      kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

6)      inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych , metodycznych i dydaktycznych.

7)      współdziałanie z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie realizacji zaleceń i postanowień na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

8)      przedkładanie do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projektów planów pracy, planu finansowego, przydziału zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych nauczycieli , planu doskonalenia zawodowego nauczycieli;

9)      przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Pedagogicznej;

10)   zapoznawanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z planem nadzoru pedagogicznego w wymaganym prawem terminie oraz sprawozdaniem z jego realizacji;

11)   ustalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

12)   przedkładanie Radzie Pedagogicznej w celu podjęcia uchwały projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

13)   przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

14)   realizowanie uchwał Rad Pedagogicznych i wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;

15)   opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły z zachowaniem dyscypliny budżetowej;

16)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

17)   prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

18)   kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

19)   podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas oraz skreślania z listy uczniów;

20)   udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie;

21)   zwalnianie uczniów , zgodnie z odrębnymi przepisami z wychowania fizycznego, informatyki;

22)   organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach człowieka i prawach dziecka;

23)   umożliwianie uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

24)   dokonywanie oceny pracy nauczycieli i pracowników na stanowiskach urzędniczych;

25)   stwarzanie warunków do realizacji awansu zawodowego, poprzez przydzielanie opiekunów stażu nauczycielom stażystom i kontraktowym;

26)   dokonywanie oceny dorobku zawodowego oraz przestrzeganie zasad awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

27)   prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników, a w szczególności:

a)  nawiązanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

b)  powierzanie funkcji wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z przepisami,

c)  przyznawanie nagród Dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych pracownikom,

d)  występowanie z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia,

e)  wydawanie świadectw pracy i opinii związanych z awansem zawodowym,

f)   wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

g)  przyznawanie dodatku motywacyjnego i innych dodatków pieniężnych zgodnie z przepisami prawa, na podstawie obowiązujących regulaminów

h)  dysponowanie środkami ZFŚS,

i)    występowanie z urzędu w obronie nauczyciela w celu ochrony praw i godności nauczyciela;

j)    opracowanie kryteriów oceny pracowników samorządowych zajmujących stanowiska urzędnicze;

k)  dokonywanie oceny pracy pracowników na kierowniczych stanowiskach urzędniczych;

l)    decydowanie o skierowaniu do służby przygotowawczej nowozatrudnionych pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i przewodniczenie Komisji oceniającej;

m)  odbieranie ślubowania od pracowników samorządowych na stanowiskach  urzędniczych,

n)  określanie zakresu obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

28)   egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę szkoły;

29)   opracowywanie  arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny;

30)   sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły;

31)    organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;

32)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji nauki  oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych;

33)   zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;

34)   współdziałanie ze związkami zawodowymi działającymi w szkole, w zakresie uprawnień związków zawodowych do opiniowania i zatwierdzania ;

35)   zapewnienie pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań oraz ich doskonalenia zawodowego;

36)   planowanie i organizowanie, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, planu doskonalenia nauczycieli;

37)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami doskonalenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich;

38)   stwarzanie warunków do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich;

39)   egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

40)   podawanie do publicznej wiadomości w wymaganym terminie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;

41)   organizowanie sprawdzianu po klasie szóstej, o którym mowa w art.9 ust.1 ustawy o systemie oświaty;

42)   podejmowanie działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami;

43)   wykonywanie innych działań wynikających z przepisów szczególnych.

 

    ROZDZIAŁ III

Struktura organizacyjna  szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu

§ 14.

 

 1. W szkole wydziela się samodzielne stanowiska pracy:

1)    Zastępca dyrektora ds. klas I - III;

2)    Zastępca dyrektora ds. klas IV - VI;

3)    główna księgowa,

a)    Starszy inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych,

4)    Starszy specjalista d/a Kadr,

5)    Kierownik Gospodarczy,

a)    Intendent.

6)    Starszy referent  szkoły( sekretarka);

7)    bibliotekarz;

8)    nauczyciel.

 1. 2.    W szkole Podstawowej  Nr 3 w Zgorzelcu tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zatrudnienie. Rada Pedagogiczna pracuje w oparci o Regulamin Rady Pedagogicznej.
  1. 3.    Obowiązki nauczycieli określa § 27 Regulaminu Organizacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ IV

Wspólne zadania dla stanowisk samodzielnych

§ 15. 

Do zadań pracowników samodzielnych stanowisk organizacyjnych szkoły
   należy w szczególności:

1)    zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonania zadań przypisanych danej komórce  organizacyjnej;

2)    kierowanie działalnością komórki organizacyjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi Dyrektora szkoły i poleceniem dyżurującego członka dyrekcji;

3)    ustalanie szczegółowego zakresu zadań dla poszczególnych stanowisk pracy oraz zakresów czynności dla pracowników;

4)    prowadzenie polityki kadrowej w zakresie: zatrudniania, zwalniania, nagradzania, awansowania, przeszeregowania, karania pracowników;

5)    prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników bezpośrednio podległych 
i nadzorowanie prawidłowości prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pozostałych pracowników komórki organizacyjnej;

6)     sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez podległych pracowników;

7)    sprawowanie nadzoru nad podległymi pracownikami uczestniczącymi w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i czuwanie nad przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznych regulacji dot. procedury postępowań o zamówienia publiczne;

8)    gospodarowanie majątkiem ruchomym;

9)    nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz tajemnicy państwowej i służbowej;

10) organizowanie z podległymi pracownikami spotkań i narad dotyczących realizowanych zadań;

11) przygotowanie projektów dokumentów, decyzji, innych aktów prawnych;

12) na polecenie zwierzchnika uczestniczenie w posiedzeniach organizowanych przez Dyrektora, oraz referowanie przygotowanych dokumentów;

13) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, samorządem gospodarczym, organizacjami społecznymi, zawodowymi i pozarządowymi, oraz innymi podmiotami w zakresie przypisanych kompetencji;

14) rozpatrywanie i załatwianie  skarg i wniosków;

15) przestrzeganie prawidłowego obiegu dokumentów finansowo-księgowych;

16) nadzorowanie prawidłowości przekazywania dokumentacji archiwalnej do archiwum zakładowego;

17) przygotowywanie i terminowe przekazywanie wszelkiego typu sprawozdawczości;

18) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących zakresu działania kierowanej komórki organizacyjnej szkoły oraz pracy jej pracowników;

19) podejmowanie działań służących wykorzystaniu w szkole środków z funduszy  europejskich,

20) opracowywanie materiałów planistycznych do projektu planu finansowego szkoły w części dotyczącej realizowanych przez Dyrektora zadań, realizacja budżetu oraz przygotowywanie informacji i  sprawozdań z wykonania budżetu;

21) dysponowanie środkami finansowymi w zakresie realizowanych zadań;

22) wykonywanie innych zadań wynikających z ustaw i Statutu Szkoły oraz poleceń dyrektora szkoły

 

§ 16.

1.  Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych szkoły i pracowników na samodzielnych stanowiskach opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

2.  Jednostki organizacyjne szkoły współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział pracy, określony w Regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na:

1)      wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw;

2)      udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań;

3)      przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań.

 

§ 17.

 

      Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych lub parafowanych dokumentów czy korespondencji odpowiadają za:

1)     uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym;

2)     zgodność z obowiązującymi przepisami ;

3)     właściwą formę;

4)     terminowość załatwienia sprawy.

 

 

ROZDZIAŁ V
Zakres działania samodzielnych pracowników

§ 18.

Do zadań Kierownika Gospodarczego należy:

1)    prowadzenie spraw związanych z administrowaniem nieruchomościami na terenie szkoły;

2)    dostosowywanie struktury organizacyjnej i obsady personelu do realizacji zadań szkoły;

3)    utrzymywanie terenu, budynków i mienia w należytym stanie techniczno-eksploatacyjnym i w należytej czystości;

4)    prowadzenie rozliczeń gospodarczo-finansowych;

5)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

6)    organizowanie i nadzorowanie zabezpieczenia mienia Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu oraz ochrony administrowanych budynków i terenu;

7)    organizowanie i nadzorowanie pracy personelu techniczno- konserwatorskiego;

8)    planowanie, zakup środków i materiałów niezbędnych do utrzymywania budynku i terenów w czystości;

9)    organizowanie i nadzorowanie prac porządkowych w budynkach i na terenie szkoły;

10) organizowanie i nadzorowanie pracy portierów, woźnych, ogrodnika i pracowników gospodarczych;

11) zlecanie prac o charakterze usługowym ( usług transportu, szklenia,, serwisu urządzeń, wykonania ekspertyz, wykonanie audytu, robót remontowo- budowlanych, itp.);

12) prowadzenie ewidencji, analizy i kontroli faktur za dostawę mediów, zlecane usługi, zakupy środków i materiałów do utrzymywania czystości, zakupy materiałów eksploatacyjnych, itp.;

13) prowadzenie okresowych przeglądów stanu technicznego i terenów przyległych oraz infrastruktury technicznej wraz z określeniem potrzeb z zakresie konserwacji i koniecznych remontów;

14) przygotowanie wniosków o przystąpieniu do procedury o udzielenie zamówienia publicznego;

15) przygotowanie materiałów i warunków konkursowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy;

16) przygotowanie wniosków o powołanie komisji konkursowej i przetargowej;

17) udział w pracach komisji konkursowej i przetargowej;

18) przygotowywanie materiałów oraz występowanie ze zgłoszeniem zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych do nadzoru budowlanego;

19) kontrola procesu realizacji inwestycji;

20) sporządzanie wniosków o powołanie komisji odbioru końcowego oraz udział w jej pracach;

21) przygotowywanie umów wynajmu pomieszczeń szkolnych;

22) prowadzenie rejestru wszystkich umów najmu;

23) przekazywanie do księgowości wszystkich otrzymanych od podmiotów zewnętrznych not obciążeniowych, faktur wystawianych najemcom na podstawie zawartych umów , dokumentów przyjęcia i obrotu środkami trwałymi;

24) prowadzenie rozliczeń z użytkownikami wynajmującymi pomieszczenia szkolne za zużyte media i materiały;

25) prowadzenie prac związanych z przekazaniem pomieszczeń nowym użytkownikom;

26) prowadzenie comiesięcznych i rocznych rozliczeń czasu pracy pracowników administracji i obsługi;

27) sporządzanie harmonogramu dyżurów dla pracowników obsługi;

28) uczestniczenie w rozruchu urządzeń i instalacji;

29) odbiór nowych budynków oraz przejęcie dokumentacji projektowej i rozruchowo-odbiorowej, atestów, certyfikatów, instrukcji obsługi, kart gwarancyjnych;

30) planowanie oraz zakup maszyn i sprzętu do utrzymywania budynków i infrastruktury        ( kosiarki, maszyny czyszczące, itp.);

31) planowanie i zakup środków piśmiennych na potrzeby administracji ( papier, tonery, druki, znaczki) oraz prowadzenie ich ewidencji i rozchodu;

32) ewidencjonowanie, znakowanie stanu inwentarza biurowego i wyposażenia wszystkich pomieszczeń;

33) planowanie i zakup środków ochrony indywidualnej , odzieży ochronnej oraz prowadzenie ewidencji i rozchodu;

34) dokonywanie kontroli wewnętrznej;

35) przekazywanie akt spraw zakończonych do zakładowego archiwum;

36) przestrzeganie dyscypliny budżetowej;

37) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i majątku szkolnego;

38) realizacja obowiązku podatkowego szkoły z zakresie podatku od nieruchomości;

39) obsługa techniczna imprez i uroczystości ( nagłośnienie, wystrój pomieszczeń , wywieszanie flag).

40) opracowywanie planów urlopu pracowników administracji obsługi;

 

§ 19.

 

Do zadań Starszego specjalisty ds Kadr należy w szczególności:

1)            udzielanie niezbędnych informacji i porad w sprawach pracowniczych;

2)            prowadzenie niezbędnej ewidencji i dokumentacji kadrowej;

3)            prowadzenie wszelkich spraw wynikających ze stosunku pracy;

4)            konsultacje ze związkami zawodowymi;

5)       wydawanie zaświadczeń, legitymacji służbowych , legitymacji ZUS i innych   dokumentów dla pracowników szkoły;

6)            prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników;

7)     prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną

     pracowników;

              8)  prowadzenie całości spraw związanych z nagradzaniem, wyróżnianiem , 

                   awansowaniem i karaniem pracowników;

              9)  załatwianie formalności związanych z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń

                   państwowych, nagród ministra, nagród dyrektora, burmistrza…

            10)   prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych;

            11)    prowadzenie spraw z zakresu szkoleń i podnoszenia kwalifikacji pracowników;

            12)    organizowanie i realizowanie kontroli wewnętrznej;

            13)    uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymaganych akceptacji

                     głównego księgowego;

14)  przygotowywanie wszelkich sprawozdań i dokumentów na potrzeby kontroli

         finansowej dotyczącej zatrudnienia i płac;

           15)    weryfikacja kwalifikacji kandydatów i załatwianie wszelkich spraw związanych z

                    zatrudnieniem, zwalnianiem, trwania zatrudnienia;

16)    sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w

          zakresie zatrudnienia ;

17)    sporządzanie sprawozdań , analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i

          wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora;

18)    obsługa  związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz sporządzanie

         sprawozdania do PEFRON-u;

19) obsługa Komisji Kwalifikacyjnych działających w sprawach awansu zawodowego.

 

 

 

 

§ 20.

 

Do zadań Starszego inspektora ds płac i rozliczeń finansowych należy w szczególności:

 

1)   ustalanie i obliczanie wszelkich składników wynagrodzenia pracowników;

2)   przygotowanie dokumentów stanowiących podstawę naliczania poborów;

3)   wydawanie pracownikom zaświadczeń o osiąganych dochodach i innych;

              4)  prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją obowiązku podatkowego

      pracowników;

               5)   rozliczanie potrąceń dotyczących osobowego funduszu płac oraz potrąceń z

                     wynagrodzenia pracowników;

   6)  prowadzenie spraw związanych z obsługą bezosobowego funduszu płac  w

         zakresie umów cywilno- prawnych;

               7)   zarządzanie danymi dotyczącymi składników płacy pracowników;

               8)   obsługa merytoryczna ZFŚS;

               9)   uzgadnianie wszelkich dokumentów i sprawozdań wymaganych akceptacji

                     głównego księgowego;

  10)  przygotowywanie wszelkich sprawozdań i dokumentów na potrzeby kontroli

         finansowej dotyczącej zatrudnienia i płac;

14)  wystawianie, rozliczenie oraz ewidencja delegacji służbowych;

   15)  sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych instytucji w

          zakresie zatrudnienia ;

   16)     sporządzanie sprawozdań , analiz i wykazów o stanie zatrudnienia, płacach i

          wykorzystaniu funduszu płac na potrzeby Dyrektora;

   17)korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych

          wpływających na zmianę wysokości składników płacy;

   18)  korekty dokumentów ubezpieczeniowych oraz dokumentów płacowych

          wpływających na zmianę wysokości składników płacy;

19)  obsługa kasowa Szkoły Podstawowej  Nr 3 i  funduszy specjalnych;

20) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej oraz weryfikacja sprawozdań   

      finansowych organu prowadzącego;

21) sporządzanie listy płac i wypłat wynagrodzeń pracownikom szkoły;

22)  rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;

 

 

 

§ 21.

 

Do zadań Głównej Księgowej i Księgowej należy w szczególności:

1)  prowadzenie, całokształtu spraw związanych z:

a)      planowaniem , zabezpieczaniem, rozliczaniem środków finansowych Szkoły Podstawowej  Nr 3 w zakresie budżetu i środków pozabudżetowych,

b)      funkcjonowaniem systemu finansowo- księgowego.

2)  wnioskowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych, o dokonywanie           

     zmian w planie dochodów i wydatków szkoły;

              3)  planowanie, na podstawie danych z jednostek organizacyjnych szkoły, wydatków   

     budżetowych i funduszy specjalnych( opracowanie projektu planu finansowego);

4)  dokonywanie płatności na rzecz kontrahentów;

              5)  ewidencjonowanie operacji finansowych z budżetu i funduszy specjalnych;

              6)  przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych;

              7)  obsługa księgowa ZFŚS;

              8)  opracowywanie projektów procedur wewnętrznych i przepisów w zakresie obsługi

            finansowo - księgowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu;

9)     ewidencja księgowa operacji finansowych zgodnie z przepisami;

10)  przekazywanie do archiwum zakładowego akt spraw ostatecznie załatwionych;

11) przygotowywanie sprawozdań , zestawień , analiz finansowo- księgowych wymaganych przez organ prowadzący , zewnętrzne instytucje kontrolne i dyrektora szkoły;

12) dokonywanie kontroli wewnętrznej kasy, dokumentów księgowych i finansowych zgodnie z Regulaminami Kontroli Wewnętrznej;

 

 

§ 22.

 

Do zadań Wicedyrektorów należy w szczególności:

1)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym prowadzenie hospitacji u wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

2)  nadzór nad Samorządem Uczniowskim;

3)  nadzór nad biblioteką szkolną,

4)  nadzór i kontrola stołówki szkolnej,

5)  udostępnianie informacji uczniom, rodzicom i nauczycielom o formach pomocy materialnej uczniom;

6)  prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości;

7)  prowadzenie Księgi Zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwa;

8)  opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania;

9)  nadzór nad pracami  Komisji Przedmiotowych;

10)   wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych;

11)   przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla    wskazanych przez dyrektora nauczycieli;

12)   przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa    

                oświatowego;

13)   opracowywanie planu lekcji na każdy rok szkolny i wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach organizacyjnych;

14)   bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom;

15)   opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje wychowawców klas;

16)   wstępna kontrola dokumentacji wycieczek;

17)   opracowywanie planu apeli, imprez szkolnych i kalendarza szkolnego;

18)   organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka;

19)   pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach;

20)   zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu zawodowym;

21)   współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                      w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji;

22)   nadzór nad organizacjami , stowarzyszeniami i wolontariuszami działającymi w szkole za zgodą Dyrektora szkoły i pozytywnej opinii Rady Rodziców w zakresie działania programowego;

23)   opracowanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

24)   kontrolują w szczególności realizację przez nauczycieli podstaw programowych nauczanego przedmiotu;

25)   kontrolują realizację indywidualnego nauczania;

26)   egzekwują przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów postanowień statutu;

27)   dbają o właściwe wyposażenie szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

28)   przygotowują projekty uchwał , zarządzeń , decyzji z zakresu swoich obowiązków;

29)   przygotowują materiały celem ich publikacji na stronie www szkoły oraz systematycznie kontrolują jej zawartość;

30)   kontrolują prawidłowość wymagań edukacyjnych stawianych przez nauczycieli uczniom w zakresie zgodności ich z podstawową programową i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania;

31)   rozstrzygają spory między uczniami i nauczycielami w zakresie upoważnienia dyrektora szkoły;

32)   współpracują z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną;

33)   kontrolują pracę pracowników obsługi ;

34)   dbają o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

35)   współpracują z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną , policją i służbami porządkowymi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku w szkole i na jej terenie;

36)   przestrzegają wszelkich Regulaminów wewnatrzszkolnych , a w szczególności Regulaminu Pracy; przepisów w zakresie bhp i p/poż;

37)   realizują obowiązki pracownika samorządowego zawarte w § 28 Regulaminu

38)   wykonują polecenia Dyrektora szkoły.

39)   zastępują dyrektora szkoły podczas jego nieobecności. 

 

 

§ 23.

 

Do zadań bibliotekarzy należy:

1)     gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych;

2)     obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki, medioteki, czytelni;

3)     prowadzenie działalności informacyjnej;

4)     zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

5)     podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i  medialnej;

6)     wspieranie nauczycieli w realizacji programów nauczania;

7)     przysposabianie uczniów do samokształcenia, do korzystania z różnych źródeł informacji;

8)      rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów;

9)     kształtowanie kultury czytelniczej, zaspakajanie potrzeb kulturowych;

10)  organizacja wystaw okolicznościowych , spotkań z autorami;

11)  udział w realizacji programu edukacji czytelniczej i bibliotecznej;

12)  ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów;

13)  selekcjonowanie zbiorów;

14)  prowadzenie dokumentacji pracy bibliotekarzy i wypożyczeń;

15)  opracowanie polityki gromadzenia zbiorów, zakupów. 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI
Zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy

 

§ 24.

 

1. Pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu na umowę o pracę są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

 

2.  Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:

 

1)    przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;

2)    wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

3)    udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;

4)    dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;

5)    zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;

6)    zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

7)    stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

8)    sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;

9)    złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych                         o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora szkoły oświadczenia o stanie majątkowym.

3. Pracownik zatrudniony w Szkole Podstawowej  Nr 3 zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

 

§ 25.

 

Obowiązki głównej księgowej:

1)      przestrzeganie ustawy o finansach publicznych;

2)      bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej                       i materiałowej  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu;

3)      prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;

4)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły;

5)      zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę;

6)      przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

7)      zapewnianie terminowości ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

8)      kontrola operacji gospodarczych , wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań;

9)      opracowywanie rocznych planów finansowych Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu;

10)   prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych                           w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych;

11)   prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów;

12)   nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;

13)   sprawdzaniedzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych;

14)   terminowe , prawidłowe i rzetelne opracowywanie sprawozdawczości budżetowej, podatkowej i innej;

15)   należyte gospodarowanie , przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrona środków wartości pieniężnych będących w posiadaniu działu finansowo- księgowego;

16)   dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych                z planem finansowym jednostki;

17)   dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

18)   nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych dochodów                  i wydatków oraz środków specjalnych jednostki;

19)   opracowywanie planów i projektów wykorzystywania środków gospodarczych pozostających w dyspozycji jednostki;

20)   prowadzenie kontroli wewnętrznej w zakresie  legalności , celowości i gospodarności działań gospodarczych i finansowych w szkole;

21)    przekazywanie Dyrektorowi Szkoły rzetelnych i aktualnych  informacji finansowych potrzebnych do podejmowania decyzji gospodarczych i decyzji w zakresie dysponowania środkami finansowymi jednostki;

22)   opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 i dotyczących prowadzenia rachunkowości , w  szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo- księgowych, instrukcji magazynu żywności, instrukcji kasowej i inwentarzowej;

23)   zarządzanie inwentaryzacji i jej rozliczanie zgodnie z przepisami, a zwłaszcza merytoryczna ocena w zakresie rozliczania niedoborów i nadwyżek;

24)   Prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

25)   Codzienna archiwizacja danych księgowych przetwarzanych w programie SIGID , zgodnie z instrukcją „Polityka Bezpieczeństwa”;

26)   zabezpieczenie ochrony tajemnicy służbowej , bhp i higieny pracy , ochrony p/poż w podległym dziale finansowo-księgowym;

27)   bieżące kierowanie działem księgowo-finansowym;

28)    reprezentowanie Szkoły  przed sądami w sprawach finansowych;

29)   przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych , bhp   i p/poż.;

30)   udział w Komisji  oceniającej służbę przygotowawczą pracowników;

31)   wykonywanie innych poleceń Dyrektora Szkoły;.

32)   wykonywanie obowiązków pracowników samorządowych, wynikających z zapisu          w § 28 Regulaminu Organizacyjnego.

 

2. Główna księgowa służbowo odpowiada przed Dyrektorem szkoły i ponosi odpowiedzialność  

   prawną za:

1)    przestrzeganie i stosowanie przepisów , instrukcji , aktów normatywnych wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących rachunkowości i finansów , w tym zwłaszcza za rzetelne  i bezbłędne prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)    nadzór nad prawidłowym wykonaniem rocznych planów finansowych szkoły;

3)    terminowe, prawidłowe i rzetelne opracowywanie przez Dział Finasowo- Księgowy sprawozdawczości budżetowej, podatkowej oraz innej;

4)    wykonywanie innych zadań nałożonych na Dział Finansowo-Księgowy.

 

3. W celu realizacji swoich zadań główna księgowa ma prawo:

1)    żądać od pracowników dostarczenia poprawnie wystawionych lub sprawdzonych merytorycznie dokumentów stanowiących podstawę dokonania  lub zarejestrowania w księgach rachunkowych operacji gospodarczych;

2)    odmówić akceptacji dokumentu , który nie spełnia wymagań określonych w odrębnych przepisach. O  odmowie zawiadamia dyrektora Szkoły pisemnie z podaniem przyczyny odmowy;

3)    zawiadomić organy powołane do ścigania przestępstw w przypadku , gdy polecenie służbowe dyrektora szkoły stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie;

4)    wnioskować do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  o przeprowadzenie kontroli określonych działań , komórek organizacyjnych szkoły , które bezpośrednio nie podlegają nadzorowi głównej księgowej;

5)    wnioskować do dyrektora szkoły o określenie trybu, według którego mają być wykonywane przez inne służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości, kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości  finansowej;

6)    dokonywać oceny  pracy podległych pracowników;

7)    wnioskować o nagrody, kary i awanse podległych pracowników.

 

 

§ 26.

 

Obowiązki starszego referenta ( sekretarki) .

1)     prowadzenie kancelarii szkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt;

2)     przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących;

3)     rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w szkole;

4)     wysyłanie korespondencji;

5)     prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu nauczania tj. księgi ocen, arkuszy ocen;

6)     bieżące załatwianie spraw uczniowskich, a w szczególności:

a)     przygotowywanie i wydawanie legitymacji szkolnych i ich prolongata,

b)     przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji,

c)     występowanie o odpisy arkuszy ocen,

d)     przygotowywanie odpisów arkuszy ocen,

e)     sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw i innych dokumentów,

 

7)     sporządzanie sprawozdań GUS i innych sprawozdań oświatowych w zakresie spraw uczniowskich;

8)     prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;

9)     zamawianie druków ścisłego zarachowania;

10)     prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników szkoły;

11)     prowadzenie rejestru spraw wojskowych;

12)     wykonywanie prac kancelaryjnych biurowych;

13)     obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych;

14)     prowadzenie ewidencji i dokumentacji świadectw ukończenia szkoły,

15)     zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej uczniom;

16)     zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych;

17)     dbałość o należyty porządek i ład na stanowisku pracy;

18)      dbałość o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w  sekretariacie;

19)     obsługa gości i interesantów dyrektora;

20)     przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów szkolnych;

21)     przekazywanie akt do zakładowego archiwum;

22)     prowadzenie archiwum szkolnego;

23)     udzielanie informacji interesantom;

24)     przestrzeganie Regulaminu Pracy i przepisów bhp i p/poż;

25)     realizacja obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 27 Regulaminu Organizacyjnego;

26)     wykonywanie doraźnych prac zlecanych przez Dyrektora szkoły.

 

§ 27.

 

Obowiązki nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3  w Zgorzelcu:

1)     rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2)     wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;

3)     dążenie do pełni własnego rozwoju zawodowego;

4)     kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5)     dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźnie między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

2. Szczegółowy zakres obowiązków , odpowiedzialności i uprawnień nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu zapisany jest w statucie szkoły, który nauczyciel jest obowiązany przestrzegać.

 

§ 28.

 

 

Obowiązki Kierownika Gospodarczego – wynikają z zakresu zadań - § 18.

 

§ 29.

 

 

Obowiązki Starszego Specjalisty ds. Kadr – wynikają z zakresu zadań Działu - § 19.

 

 

 

§ 30

 

Obowiązki Starszego Inspektora ds. płac i rozliczeń finansowych – wynikają z zakresu zadań Działu - § 20.

 

 

 

§ 31.

 

Obowiązki Intendenta:

1)     zaopatrywanie stołówki szkolnej w potrzebne artykuły żywieniowe i techniczne

      (środki czystości, do dezynfekcji, sprzęt kuchenny) z zachowaniem prawa o

      zamówieniach publicznych;

2)     sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych ksiąg inwentarzowych oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu;

3)     prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacji wywieszek inwentarzowych;

4)     uzgadnianie sald z księgowością Szkoły Podstawowej  Nr 3 dwa razy w roku ( na koniec czerwca i grudnia);

5)     racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku;

6)     planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywieszanie ich w stołówce;

7)     wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza                          i wpisywanie ich do dziennika żywieniowego;

8)     przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się z magazynie;

9)     prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów                       i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem;

10)  prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego;

11)  sporządzanie raportów żywieniowych przedstawianie ich do podpisu kierownikowi gospodarczemu;

12)  pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozliczanie się z nich na bieżąco, po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora;

13)  informowanie dyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu środków finansowych;

14)  utrzymywanie czystości ( sprzątanie) magazynów żywnościowych;

15)  dbanie o terminowe cechowanie wag;

16)  nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni; przygotowaniem i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami HACCAP;

17)  ponoszenie odpowiedzialności materialnej za sprzęt i pieniądze;

18)  wykonywanie badań profilaktycznych;

19)  uczestniczenie w kasacji i spisach z natury;

20)  przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy  i wszelkich przepisów dotyczących bhp i p/poż.;

21)  pomoc w przygotowaniu posiłków i ich wydawaniu w razie potrzeb;

22)  udział w szkoleniach bhp i p/poż;

23)  przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego , zapisanych w § 23;

      24) wykonywanie poleceń Dyrektora.

 

§ 32.

 

Obowiązki kucharza:

1)     uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;

2)     przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;

3)     pobieranie z magazynu produktów żywnościowych w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie ich zabezpieczeniem przed użyciem;

4)     dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków;

5)     obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków                 z uwzględnieniem wymogów technologii i instrukcji obsługi urządzeń gastronomicznych;

6)     utrzymywanie czystości i porządku w kuchni;

7)     pobieranie i zabezpieczanie próbek pokarmowych posiłków na potrzeby kontroli Sanepid-u;

8)     mycie naczyń ( wyparzanie), sprzętu kuchennego;

9)     sprzątanie kuchni i szaf kuchennych;

10)     właściwe porcjowanie posiłków i wydawanie ich wg obowiązujących norm;

11)     obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

12)     uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni;

13)     znajomość i przestrzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

14)     wykonywanie badań profilaktycznych;

15)     udział w szkoleniach bhp i p/poż.;

16)     przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp                  i p/poż,;

17)     przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 23;

18)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 33.

 

 

Obowiązki pomocy kuchennej :

1)     wykonywanie prac w sposób zgodny z wymaganiami higieny i zasadami bhp oraz stosowanie się do poleceń i wskazówek kucharza;

2)     wykonywanie prac przygotowawczych przy sporządzaniu posiłków;

3)     przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki;

4)     systematyczne wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego;

5)     pomoc przy wydawaniu posiłków;

6)     wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;

7)     obowiązkowe noszenie odzieży ochronnej podczas pracy w kuchni;

8)     zastępowanie kucharza podczas jego nieobecności;

9)     utrzymywanie pomieszczeń kuchni w należytym porządku i ładzie;

10)     znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;

11)     zgłaszanie na bieżąco ewentualnych usterek i awarii;

12)     współodpowiedzialność materialna za sprzęt kuchenny ;

13)     przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

14)     przestrzeganie Regulaminu Pracy;

15)     przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 23;

16)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 34.

 

 

Obowiązki woźnego:

1)     kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły ( zmiana obuwia, zasady zwalniania);

2)     sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym;

3)     zgłaszanie Kierownikowi Administracyjnemu przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie;

4)     udzielanie informacji interesantom (rodzicom uczniów);

5)     nadzorowanie ruchu uczniów w wejściu głównym;

6)     kontrolowanie zachowań uczniów przed wejściem głównym;

7)     zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym dokument zwolnienia                           z zajęć;

8)     zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie;

9)     informowanie kierownika administracyjnego o problemach z zapewnieniem porządku                      i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego,

10)  sprzątanie po przerwach podłogi korytarza przed wejściem do szkoły;

11)  codzienne sprzątanie przed budynkiem szkoły, na wyznaczonym odcinku( zamiatanie, odśnieżanie);

12)  dbanie o porządek i czystość w dyżurce;

13)  przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach                  w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników;

14)  przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

15)  przestrzeganie Regulaminu Pracy;

16)  przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 23;

17)  wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 35.

 

 

Obowiązki konserwatora:

1)     systematyczne lokalizowanie usterek występujących w szkole poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń szkolnych;

2)     kontrolowanie, obsługiwanie i konserwacja wszystkich urządzeń technicznych, wodno-kanalizacyjnych, grzewczych, elektro-energetycznych;

3)     systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłaszanych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4)     wykonywanie prac remontowo- budowlanych niewymagających specjalistycznego sprzętu , przygotowania, zlecanych przez dyrektora lub Kierownika Gospodarczego;

5)     troska o wyposażenie warsztatu w sprzęt, narzędzia i materiały, dokonywanie zakupów, zamawianie materiałów w placówkach handlowych w uzgodnieniu z Kierownikiem Administracyjnym;

6)     prowadzenie podręcznego zeszytu rozchodu materiałów ;

7)     utrzymywanie porządku i czystości w warsztacie;

8)     utrzymywanie porządku i czystości terenów zielonych ( koszenie traw, przycinanie drzew, odśniezanie);

9)     udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

10)     przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

11)     przestrzeganie Regulaminu Pracy;

12)     przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 23;

13)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

§ 36.

 

Obowiązki sprzątaczki:

1)     utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności:

a)    wycieranie na wilgotno kurzy,

b)    wietrzenie pomieszczeń,

c)    zmywanie podłóg,

d)    podlewanie i pielęgnowanie kwiatów,

e)    uzupełnianie mydła w pojemnikach,

f)     mycie i odkażanie sanitariatów,

g)    przecieranie drzwi ,a  w razie potrzeby mycie szyb.

2)     zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem- zamykanie okien , drzwi;

3)     sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące:

a)    gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeniach : mycie okien, mycie  podłóg i posadzek, trzepanie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.;

4)     wykonywanie poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrektora szkoły;

5)     udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe;

6)     przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,;

7)     przestrzeganie Regulaminu Pracy;

8)     przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w  § 23;

9)     wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII
Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji

 

§ 37.

 

W jednostkach organizacyjnych Szkoły Podstawowej Nr 3 obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów:

1)  przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole;

2)  pocztę wpływającą do jednostek organizacyjnych rozdziela do załatwienia podległym pracownikom Dyrektor szkoły;

3)  dekretacja i dyspozycja umieszczona na korespondencji wpływającej mają charakter wiążących poleceń służbowych;

4)  korespondencja rejestrowana jest przez Sekretariat i przekazywana do załatwienia zgodnie z dekretacją;

5)  wyznaczeni do załatwienia spraw pracownicy, zobowiązani są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia do podpisu zgodnie z kompetencjami.

2. Obieg dokumentów w szkole może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych zatwierdzonych przez Dyrektora szkoły w drodze odrębnego zarządzenia.

 

 

§ 38.

 

Do podpisu Dyrektora szkoły zastrzega się pisma i dokumenty:

1)  kierowane do organów władzy państwowej oraz do organów administracji samorządowej;

2)  kierowane do Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami;

3)  związane z kontaktami zagranicznymi;

4)  decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że Dyrektor udzielił stosownych upoważnień.

2.  Ponadto Dyrektor szkoły podpisuje:

1)  dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników szkoły;

2)  pisma okolicznościowe, listy gratulacyjne;

3)  upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne;

3.  W przypadku nieobecności Dyrektora szkoły, korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu podpisuje upoważniony przez niego Wicedyrektor.

4.  Pisma podpisują:

1)  Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem - w sprawach należących do zakresu działania jednostki;

2)  inni pracownicy w zakresie ustalonym właściwym upoważnieniem.

5.  Dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektorowi szkoły muszą być parafowane na jednej z kopii przez osobę sporządzającą.

6.  Zasady podpisywania dokumentów finansowo-księgowych określają odrębne instrukcje.

7.  Obieg, rejestracja, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się według 

zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII
Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 40.

 

 

Organizacja przyjmowania skarg i wniosków:

1)    W szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektorów;

2)    Dyrektor szkoły lub wicedyrektor przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki od godz. 12 00do  15 00,

3)  Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu;

4)  Pracownik szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie dyrektorowi;

5)  Sekretariat szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków;

6)  Skargi i wnioski przekazane przez organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych;

7)  Do rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonimy;

8)  Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:

a)    liczba porządkowa,

b)    data wpływu skargi/wniosku,

c)    data rejestrowania skargi/wniosku,

d)    adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,

e)    informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,

f)     termin załatwienia skargi/wniosku,

g)    imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,

h)    data załatwienia,

i)      krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.

9)    Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości szkoły.

 1. 2.      Kwalifikowanie skarg i wniosków:

1)  Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor;

2)  Każda sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków;

3)  Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania;

4)  Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji szkoły, należy zarejestrować,                      a następnie pismem przewodnim przesłać zgodnie z właściwością, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ, kopię pisma zostawić w dokumentacji szkoły;

5)  Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego, a kopie zostawić w dokumentacji szkoły;

6)   Skargi/wnioski anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania;

7)  Dyrektor może informacje zawarte w anonimowej skardze/wniosku wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.

 

3.  Rozpatrywanie skarg i wniosków:

1)  Skargi/wnioski rozpatruje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona;

2)  Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:

a)    oryginał skargi/wniosku,

b)    notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)    materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,

d)    odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)    inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

       3)   Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)     oznaczenie organu, od którego pochodzi,

b)     wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

4)    Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ IX
Tryb wykonywania kontroli

§ 41.

 

1.  Kontrola polega na badaniu działalności jednostek i komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, formalnym, analizowaniu jej wyników oraz zapobieganiu powstawania nieprawidłowości i jest prowadzona zgodnie z Regulaminem Kontroli Wewnętrznej.

 1. 2.    System kontroli obejmuje kontrole wewnętrzne.
 2. 3.     Celem kontroli wewnętrznej w szkole jest badanie prawidłowości realizacji zadań, efektywności działania, w szczególności kontrola wewnętrzna obejmuje czynności polegające na:

1)  ustaleniu stanu faktycznego;

2)  badaniu zgodności postępowania pracowników z obowiązującymi przepisami;

3)  ustaleniu przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, jak również osób za nie      

    odpowiedzialnych;

4)  wskazanie sposobu i środków umożliwiających likwidacje nieprawidłowości;

5)  omówienie wyniku kontroli z kierownikiem jednostki kontrolowanej i zainteresowanym pracownikiem. 

 1. 4.      Wszystkie osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych komórek organizacyjnych zobowiązane są w ramach powierzonych obowiązków do sprawowania nadzoru i kontroli w stosunku do podległych pracowników i opracowania planu kontroli.
  1. 5.    Zakresy kontroli:

1)      Dyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)                                                   prawidłowej realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych,

b)                                                   prawidłowej realizacji zadań i czynności wszystkich pracowników szkoły,

c)                                                   przestrzegania dyscypliny pracy,

d)                                                   realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)                                                   prawidłowości gospodarki finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym,

f)                                                    prowadzenie dokumentacji księgowej,

g)                                                   prowadzenie spraw kadrowych, w tym akt osobowych,

h)                                                   zgodności wypłat wynagrodzenia z dokumentacją źródłową,

i)                                                    przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.

j)                                                    wykorzystywania urlopów pracowniczych,

k)                                                   przeprowadzania w szkole zamówień publicznych,

l)                                                    przestrzegania instrukcji księgowych, obiegu dokumentów, instrukcji kancelaryjnej,

m) rozchodowania druków ścisłego zarachowania, terminowości składania sprawozdań,

n)                                                   zabezpieczenia nośników danych, archiwizacja danych i dokumentów.

2)      Wicedyrektor szkoły przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)                                                                       prawidłowej realizacji zadań dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych,

b)                                                                       prawidłowości prowadzenia dokumentacji szkolnej,

c)                                                                       prawidłowej organizacji zajęć pozalekcyjnych, wycieczek,

d)                                                                       realizacji uchwał Rady Pedagogicznej,

e)                                                                       przestrzegania dyscypliny pracy przez nauczycieli,

f)                                                                        przestrzegania przez uczniów i nauczycieli statutu szkoły,

g)                                                                       przestrzegania przez uczniów i nauczycieli przepisów bhp i p/poż,

3)      Główny księgowy przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)    rzetelności i terminowości wykonywania operacji księgowych,

b)    prawidłowego naliczania podatków i składek,

c)    prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowo- finansowej,

d)    poprawności ewidencji majątku,

e)    inwentaryzowania składników majątkowych,

f)     prawidłowej gospodarki magazynowej,

g)    poprawności wystawianych faktur,

h)    stan kasy,

i)      ochronę danych osobowych,

j)      odprowadzania terminowego należnych podatków, składek ZUS i innych płatności,

k)    prawidłowej gospodarki środkami ZFŚS,

4)      Kierownik Gospodarczy przeprowadza kontrolę w zakresie:

a)     dyscypliny pracy pracowników administracji i obsługi,

b)     prawidłowości wykonywania obowiązków pracowników administracji i obsługi,

c)     utrzymania porządku i czystości w szkole,

d)     sprawności urządzeń technicznych , sportowych, sprzętu p/poż, instalacji elektrycznych, odgromowych i innych,

e)     realizacji prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich,

f)      gospodarowania środkami czystości artykułami biurowymi,

g)     zabezpieczenia budynków przed kradzieżą,

h)     prowadzenia dozoru szkoły przez firmę ochroniarską.

 

ROZDZIAŁ X
Przepisy końcowe

 

§ 43.

Pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska w szkole są odpowiedzialni za egzekwowanie przestrzegania przez pracowników postanowień Regulaminu.

§ 44.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące oraz Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zgorzelcu i Regulamin Pracy.

§ 45.

Wprowadzanie zmian do Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Załącznik do Regulaminu:

1.Schemat organizacyjny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400 i Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 108, pioz.1532 i Nr 227, poz.1658 , z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz.542 oraz z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz.1618


 

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu
  ul. Armii Krajowej 10a
  59-900 Zgorzelec
  e-mail
  szkolpod3@wp.pl
 • 75-77 52 369

Galeria zdjęć